Algemene voorwaarden

Geplaatst op

Algemene Voorwaarden

EINDHOVEN 2009 Algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden:

I ALGEMENE BEPALINGEN

Toepasselijke bepalingen

1 Nederlands recht is van toepassing.

2 De wettelijke bepalingen zijn van toepassing, behalve voor zover de voorwaarden van Alleenmaarled.nl, onderdeel van Aerts Lighting te Eindhoven (hierna te noemen: Aerts-lighting), daarvan afwijken.

3 De voorwaarden van Aerts-lighting zijn volledig van toepassing, behalve voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. De onder II GESCHILLEN vernoemde artikelen gelden alleen bij een overeenkomst gesloten tussen Aerts-lighting en een consument (= klant, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf).

Kwaliteit

4 Aerts-lighting is verplicht een produkt af te leveren dat aan de overeenkomst beantwoordt. Het produkt beantwoordt niet aan de overeenkomst, indien het niet de eigenschappen bezit die de klant op grond van de overeenkomst mocht verwachten.Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de consument recht op reparatie respectievelijk vervanging.

5 Bij produkten die met fabrieksgarantie worden geleverd, kan de klant zich met klachten ook rechtstreeks tot de fabrikant of importeur wenden. Desgevraagd kan Aerts-lighting daarbij tussen de klant en de fabrikant of importeur bemiddelen, bijvoorbeeld door het produkt namens en voor risico van de klant te sturen naar de fabrikant of importeur.

Eigendomsvoorbehoud

6 Aerts-lighting blijft de eigenaar van het verkochte produkt zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

Betaling

7 Onverminderd het in artikel 8 bepaalde zal de klant de prijs direct en contant bij de afl evering betalen of binnen 30 dagen. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Aertslighting aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.

8 Door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Termijnen

9 Bij niet tijdige aflevering dient de klant Aerts-lighting schriftelijk in gebreke te stellen, tenzij er sprake is van een vaste leveringsdatum (fatale termijn).

Klachten

10 Klachten dienen bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd bij Aerts-lighting te worden ingediend. 11 In geval van zichtbare gebreken dient de klacht terstond na de aflevering te worden ingediend. In alle andere gevallen dient de klacht te worden ingediend binnen bekwame tijd nadat de klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

Koop op proef

12 Bij koop op proef is het product op risico van de klant vanaf het moment van aflevering.

Niet afgehaalde producten

13 Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen – waarvan de laatste bij aangetekend schrijven van Aerts-lighting aan de klant dat hij aan de aflevering van het product moet meewerken, de klant gedurende een periode van een maand heeft nagelaten het product op te halen of in ontvangst te nemen, is Aerts-lighting bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen.

Prijzen

14 Indien voor de aflevering een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Aerts-lighting gerechtigd de desbetreffende extra kosten in rekening te brengen.

Incasso

15 Indien de klant in verzuim verkeert en Aerts-lighting tot invordering overgaat van het aan hem verschuldigde bedrag, dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant, tenzij Aerts-lighting verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag. De vertragingsschade wordt gefixeerd op de wettelijk rente, vermeerderd met 2%.

Overmacht

16 Onder overmacht wordt mede verstaan: het niet voldoen door de leveranciers van Aerts-lighting aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handelsverboden.

Schadevergoeding

17 De door de klant geleden schade die het gevolg is van een tekortschieten van Aerts-lighting wordt vergoed tot maximaal het bedrag van de koop. Gevolgschade en schade wegens te late aflevering komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. Artikel 7:21 BW wordt uitgesloten. Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien daarop niet tijdig schriftelijk en gemotiveerd een beroep is gedaan. Bij zichtbare gebreken is dat binnen 48 uur na aflevering en bij alle overige gebreken binnen 14 dagen na de ontdekking van de schade. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan 12 maanden na aflevering van het verkochte aan het licht treedt. Schade als gevolg van -al dan niet in het verband met het verkocht – verrichte (reparatie- installatie-) werkzaamheden komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan drie maanden na de uitvoering van de werkzaamheden aan het licht treedt. 18 Aerts-lighting hoeft geen schade aan de klant te vergoeden die het gevolg is van overmacht

II GESCHILLEN

Geschillencommissie

19 Geschillen tussen de consument en Aerts-lighting over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door partijen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Elektro, die uitspraak doet bij wege van bindend advies overeenkomstig het reglement Geschillencommissie Elektro. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

20 Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst overeenkomstig de in artikel 11 bepaalde termijn aan Aerts-lighting heeft voorgelegd. De consument kan het verschil vervolgens binnen een termijn van drie maanden daarna schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig maken, onder vermelding van naam en adres van consument en Aerts-lighting en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis. Wanneer de consument het geschil door de geschillencommissie behandeld wil zien, is Aerts-lighting aan deze keuze gebonden.

21 Wanneer de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij eerst de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij het geschil wil laten behandelen door de geschillencommissie of de burgerlijke rechter. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen, dat hij na het verstrijken van de voornoemde termijn zich vrij zal achten het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

Geschillenoplossing door de rechter

22 Alle overige geschillen zullen, in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. De ondernemer blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

23 De consument heeft het recht gedurende 5 weken nadat de ondernemer zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor de beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

III AANBIEDINGEN

Offertes

24 De door Aerts-lighting gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de wederpartij wordt aanvaard heeft Aerts-lighting het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

25 Bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerken e.d. binden Aerts-lighting niet, tenzij hiernaar in de overeenkomst uitdrukkelijk is verwezen.

26 Aerts-lighting behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Totstandkoming overeenkomst

26 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Aerts-lighting eerst tot stand nadat Aerts-lighting een opdracht uitdrukkelijk heeft aanvaard c.q. de aanvaarding door de wederpartij van een offerte uitdrukkelijk heeft bevestigd. De opdracht-bevestiging van Aerts-lighting wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

27 Voor overeenkomsten waarvoor naar de aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. De factuur wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

28 Terzake van het bepaalde in 26 en 27 is de administratie van Aerts-lighting beslissend, behoudens schriftelijk tegenbewijs. Het bepaalde in dit lid geldt niet voor consumenten.

29 Elke overeenkomst wordt door Aerts-lighting aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

30 Aerts-lighting is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

31 Aerts-lighting is bevoegd om, teneinde een juiste uitvoering van de overeenkomst te realiseren, derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend, conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal Aerts-lighting hieromtrent met de wederpartij overleg plegen. Ten opzichte van consumenten geldt dat Aerts-lighting jegens de wederpartij aansprakelijk is voor de nakoming door de ingeschakelde derde(n).